Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΣΕΧΕΡΙΔΗ


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ του Σταύρου Τσεχερίδη

Η υπάρχουσα σήμερα βιβλιογραφία και αρθρογραφία για την διδακτικήτων γνωστικών αντικειμένων στην εκπαίδευση είναι μεγάλη σε όγκο και ποικιλία. Παράλληλα έχει αναπτυχθεί και μεγάλο πλήθος όρων γύρω από τη θεματολογία της διδακτικής των γνωστικών αντικειμένων, με αποτέλεσμα αυτό σε πολλές περιπτώσεις να δημιουργεί δυσκολίες στη χρήση τους.
Στην παρούσα συγγραφή στο πρώτο μέρος της, γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης σε συντομία των θεματικών περιοχών της διδακτικής, κάνοντας οικονομία στο πλήθος και τη χρήση των όρων που χρησιμοποιούνται αποσαφηνίζοντας σε μεγάλο βαθμό την δομή της.
Παρουσιάζεται επίσης στο μέρος αυτό και η δομή του διδακτικού σεναρίου, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά την αποτύπωση της διδακτικής πράξης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται παραδείγματα διδακτικών σεναρίων, στο πλαίσιο διαφόρων διδακτικών προσεγγίσεων, σε θέματα από διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Πολλά από αυτά είναι προϊόν της συνεργασίας μου με τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς των περιόδων του Β΄επιπέδου επιμόρφωσής τους στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των Ν.Τ. (νέων τεχνολογιών) στην διδακτική πράξη, τα οποία έχουν τροποποιηθεί για τις ανάγκες της παρούσας συγγραφής. Επομένως σε όλα τα παραδείγματα η ανάπτυξη των διδακτικών σεναρίων γίνεται με τη χρήση των Ν.Τ. Στο τρίτο μέρος αναπτύσσεται σύντομα η διερευνητική διδακτική προσέγγιση και αναφέρεται ένα παράδειγμα διδακτικού σεναρίου στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής. 
Η ανάπτυξη των θεματικών ενοτήτων των γνωστικών αντικειμένων με την βοήθεια των διδακτικών σεναρίων, συμβάλλει στη δημιουργία ενός υλικού που θα είναι στη διάθεση του κάθε εκπαιδευτικού. Το υλικό αυτό κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να το βελτιώνει τροποποιώντας το όπως αυτός κρίνει καλύτερα για την εφαρμογή του στη διδακτική πράξη.
Παράλληλα αποτελεί και ένα αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του έργου του, διότι αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό το έργο του εντός και εκτός τάξεως.
Ευελπιστώ η παρούσα συγγραφή να βάλει μια μικρή συνιστώσα στη βελτίωση του δύσκολου έργου του εκπαιδευτικού, που είναι ένας διαρκής αγώνας συνεχούς προσπάθειας για το καλύτερο, που είναι το ίδιο αλλά επιτυγχάνεται με διαφορετικούς τρόπους και μέσα, σε κάθε εποχή και σε κάθε τόπο.


Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ του Σταύρου Τσεχερίδη

Είναι γνωστή η αξία που έχει η λύση του προβλήματος στη διδασκαλία της Φυσικής αλλά και άλλων γνωστικών αντικειμένων. Στο πρώτο μέρος του παρόντος συγγράμματος γίνεται εκτεταμένη αναφορά στην έννοια του προβλήματος, στις διανοητικές διαδικασίες που εμπλέκονται στη λύση ενός προβλήματος, στην υποδομή που πρέπει κάποιος να έχει, ώστε να είναι καλός λύτης προβλημάτων. Αναφέρεται επίσης η σχέση που έχουν οι στρατηγικές λύσης προβλη-μάτων με τη θεωρία της επεξεργασίας των πληροφοριών για τη μάθηση, γίνεται ανασκόπηση από την βιβλιογραφία στρατηγικών λύσης γενικών προβλημάτων, καθώς και προβλημάτων Φυσικής. Στο δεύτερο μέρος του διατυπώνεται μια πρόταση στρατηγικής για τη λύση προβλημάτων Φυσικής. Αναφέρονται εφαρμογές της πρότασης σε προβλήματα Φυσικής του Λυκείου. Παρουσιάζεται επίσης μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της στρατηγικής.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου